Číslo hlasovania: 8103
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s projektovou dokumentáciou cyklotrasy Komárno – Patince – Kravany nad Dunajom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 660 tis. Sk na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s projektovou dokumentáciou cyklotrasy Komárno – Patince – Kravany nad Dunajom, ktorá bude súčasťou medzinárodnej trasy Viedeň – Bratislava – Budapešť, z kapitoly 09.1.1 položka 700 – Projekt - spoluúčasť rekonštrukcie škôl,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008,
2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: