Číslo hlasovania: 8105
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k príprave valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o. v roku 2008


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

podnikatežský plán spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2008,

B/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti CALOR, s.r.o., v súlade s bodom A/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: