Číslo hlasovania: 8106
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na úpravu bytov, chodieb a schodísk pri prestavbe objektu Harčáš I. etapa


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

  1. úpravu bytov, chodieb a schodísk po prestavbe objektu Harčáš I. etapa podľa predloženého návrhu vo výške 1.683.249,80 Sk,
  2. financovanie realizovať z kapitálových výdavkov Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, z kapitoly 06.2.0 položka 700 40 - rekonštrukcia rezerva – 2 mil. Sk, do 1.683.249,80 Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v súlade s bodom A/1 a 2 tohto uznesenia.

Termín: júl 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: