Číslo hlasovania: 8107
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj a výpožičku pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

zmenu podmienok odpredaja a výpožičky časti pozemku o výmere cca 120 m2 z p.č. 717 o výmere 1 033 m2, ostatná plocha, časti pozemku o výmere cca 460 m2 z p.č. 725 o výmere 1 382 m2, ostatná plocha a časti pozemku o výmere cca 50 m2 z p.č. 719 o výmere 1 869 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre L.A.C., spol. s r.o., IČO: 36534161, so sídlom Senný trh 6, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 11660/N, nakoľko je v platnosti uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 526/2007 zo dňa 20. decembra 2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: