Číslo hlasovania: 8108
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 532/ 2007 zo dňa 20. decembra 2007


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 532/2007 zo dňa 20. decembra 2007 uznesenia nasledovne:

„A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7985 o výmere 2168 m2, zastavaná plocha, p.č. 7986 o výmere 281 m2, zastavaná plocha a p.č. 7987 o výmere 627 m2, zastavaná plocha, pre Ľudovíta Keresztesa, trvalým pobytom Komárno, podnikateľa obchodným menom Ľudovít Keresztes – MOBILMARK, IČO: 14144701, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401 – 3179, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.081,- Sk/m², t.j. spolu 3.325.156,- Sk, a zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach za nasledovných podmienok:
- prvú splátku vo výške 1.000.000,- Sk kupujúci zaplatí pri podpísaní kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve,
- druhú splátku vo výške 1. 000.000,- Sk s 5%-ným ročným úrokom z dlžnej sumy kupujúci zaplatí do 31.12.2008,
- tretiu splátku vo výške 1.325.156,- Sk s 5%-ným ročným úrokom z dlžnej sumy kupujúci zaplatí do 31.12.2009,
- zriadenie záložného práva pre Mesto Komárno do zaplatenia zvyšnej kúpnej ceny v celej výške t.j. 2.325.156,- Sk,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: