Číslo hlasovania: 8109
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 574/2008 zo dňa 24. januára 2008 k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 574/2008 zo dňa 24. januára 2008 nasledovne:

„ A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku, podľa situačného plánu označenej ako diel č. 1 o výmere 166 m2, vytvorenej z p.č. 2247/1 o výmere 866 m2, ostatná plocha a diel č. 2 o výmere 103 m2, vytvorenej z p.č. 2247/13 o výmere 783 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 18 049 362, so sídlom Palatínova ulica 48, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 96/N, s vecným bremenom nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, s tým, že pozemky, ktoré sú predmetom kúpy nemôžu byť oplotené, zastavané a môžu byť užívané len pre účely parkovania firemných vozidiel, za cenu 600,- Sk/m², za nasledovných podmienok:
- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  László Fazekas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: