Číslo hlasovania: 811
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k úprave rozpočtu na decentralizačnú dotáciu na matričnú činnosť na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe oznámenia Obvodného úradu Komárno zo dňa 31.3.2004 decentralizačná dotácia na matričnú činnosť na rok 2004 na strane príjmov a výdavky na 1.034 tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: