Číslo hlasovania: 8110
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3674 o výmere 1759 m2, zastavaná plocha, pre STROJE A MECHANIZMY, a.s. IČO: 36 246 093, so sídlom Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka číslo 10222/T, na dobu určitú, t.j. na 1 rok, za nasledovných podmienok:

- pozemok môže slúžiť len na umiestnenie stojanov na bicykle v potrebnom počte pre zamestnancov priemyselného areálu (SLKB) a ako miesto na parkovanie motorových vozidiel,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,
- prípadné investície vykonávané vypožičiavateľom po ukončení doby výpožičky vypožičiavateľ bezplatne odovzdá do majetku mesta,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: