Číslo hlasovania: 8111
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11409/1 o výmere 354 m2, zastavaná plocha, 11409/2 o výmere 121 m2, zastavaná plocha, 11409/3 o výmere 38 m2, zastavaná plocha, 11410 o výmere 290 m2, záhrada, pre Helenu Pupákovú trvalým pobytom Komárno v podiele 1/2 k celku, Štefana Pupáka, trvalým pobytom Komárno, v podiele 1/4 k celku a Karola Pupáka, trvalým pobytom, Vrbová nad Váhom, v podiele 1/4 k celku, za cenu podľa BDÚ, t.j. 154, - Sk/m², za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: