Číslo hlasovania: 8112
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 10208 o výmere 1412 m2, záhrada, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza plynové vedenie, s vyvolávacou cenou 750,- Sk/m2, ktorá bude zároveň najnižším podaním, s tým, že na časť parcely č. 10209/1 o výmere cca 80 m2 bude uzatvorená zmluva o výpožičke na dobu 5 rokov, za účelom vybudovania prístupovej cesty k p.č. 10208 a vybudovaná prístupová cesta po skončení doby výpožičky bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva mesta,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
 László Fazekas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: