Číslo hlasovania: 8113
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj nehnuteľností, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, ako budova (autocvičište) so s.č. 650 na p.č. 1733/69, pozemku p.č. 1733/69 o výmere 107 m2, zastavaná plocha, a pozemku p.č. 1733/1 o výmere 8387 m2, ostatná plocha, pre Františka Váradiho, trvalým pobytom Číčov, do ukončenia realizácie projektu ISPA.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: