Číslo hlasovania: 8114
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 451 o výmere 373 m2, zastavaná plocha, za cenu podľa § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov, t.j. 150,- Sk/m2, a časti pozemku o výmere cca 860 m2 z p.č. 452/1 o výmere 1 016 m2, ostatná plocha, upresnenej geometrickým plánom, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.647,- Sk/m², pre Spoločenstvo vlastníkov bytov, 12 bytov Kapitánova, IČO 31195083, so sídlom Kapitánova ulica 18 -20, 945 01 Komárno, zaregistrované na Obvodnom úrade Komárno pod č. 2/94 dňa 2. júna 1994, za nasledovných podmienok:

- predmetom predaja nebude časť pozemkov po stavebnú čiaru priečelia obytných domov zo strany Kapitánovej ulice,
- geometrický plán predloží kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: