Číslo hlasovania: 8118
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/2, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 94,54 m2, pre účely kožnej ambulancie, pre MUDr. Katarínu Lopušnú, trvalým pobytom 945 01 Komárno, na dobu určitú do 31. júla 2014, za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: