Číslo hlasovania: 8119
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

pozemky, ktoré majú byť predmetom prevodu Židovská náboženská obec odkúpila 10. júla 1858 za účelom vytvorenia cintorína, ktorý do dnešného dňa slúži k tomuto účelu. Na pozemku p.č. 2937 sa nachádza márnica – polyfunkčný dom so s.č. 1050, ktorá bola postavená žiadateľom v roku 1923 a p.č. 2934/1, 2939/1 a č. 2939/3 tvoria areál súčasného cintorína, ktorý je oplotený,

B/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 2934/1 o výmere 198 m2, ostatná plocha, p.č. 2939/1 o výmere 6221 m2, ostatná plocha, p.č. 2939/3 o výmere 143 m2, zastavaná plocha, pre Židovskú náboženskú obec, so sídlom Eötvösova ulica 15, 945 01 Komárno, IČO: 34073400, za symbolickú cenu 1.000,- Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: