Číslo hlasovania: 812
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k úprave rozpočtu na poskytovanie opatrovatežskej služby na rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno SR zo dňa 14.4.2004 na zabezpečenie opatrovatežskej služby na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov na 5.582 tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: