Číslo hlasovania: 8121
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 35 m2 z p.č. 68 o výmere 3485 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom zriadenia terasy pre Martina Hanzlíka, trvalým pobytom Valchovnícka ulica 21, 945 01 Komárno, podnikateľa obchodným menom Martin Hanzlík – HOSTINEC U ČIERNEHO PSA, IČO: 41609981, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410-5390, na dobu 5 rokov, za nájomné 1.000,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Imre Dubány  László Fazekas Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: