Číslo hlasovania: 8123
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere 250 m2 z p. č. 5894 o výmere 10884 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Tomáša Jandása, trvalým pobytom Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: