Číslo hlasovania: 8124
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako garáž a sklad so s.č. 2393 na p.č. 9545 a pozemkov p.č. 9544/1 o výmere 413 m2, zastavaná plocha, a p.č. 9545 o výmere 43 m2, zastavaná plocha, pre Evu Marsalikovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 290.000,- Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: