Číslo hlasovania: 8125
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 200 m2 z p.č. 5422 o výmere 3392 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ladislava Kisa, a manželku Máriu Kisovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na dobu 5 rokov, za nájomné 5,- Sk/m²/ rok, za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podža bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: