Číslo hlasovania: 8129
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9373 o výmere 917 m2, záhrada, a p.č. 9375 o výmere 638 m2, lesný pozemok, pre Gabriela Trestyánszkeho, trvalým pobytom Komárno, nakožko v zmysle uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 473/2007 zo dňa 15. novembra 2007, táto lokalita bude riešená komplexne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: