Číslo hlasovania: 813
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k úprave rozpočtu na úseku sociálnej pomoci na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe oznámenia Ministerstva financií SR zo dňa 14.1.2004 záväzný limit dotácie na sociálne zabezpečenie na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov na 13.149 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: