Číslo hlasovania: 8130
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 117 m2 z p.č. 5321/1 o výmere 5805 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v Komárno, za účelom napojenia sídla firmy na mestskú komunikáciu na Družstevnej ulici v Komárne, na dobu 2 rokov, pre ENROM s.r.o, IČO: 36292567, so sídlom Družstevná ulica 8, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo 17983/N.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: