Číslo hlasovania: 8132
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 52 m2 v dome „Zichyho palác“ so s.č. 1044 na p.č. 29/1, vedenom na LV 6434 v k.ú. Komárno, na prevádzkovanie obchodu s textilom a módnymi doplnkami, pre Attilu Klindu, podnikateľa, obchodným menom Attila Klinda – ATEX, IČO: 14146487, so sídlom Palatínova ulica 18, 945 01 Komárno, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne číslo živnostenského registra 401-4698, na dobu určitú na 5 rokov, za nájomné vo výške 3.000,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: