Číslo hlasovania: 8133
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Prihláške do Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prihlásenie sa Mesta Komárno do Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať Prihlášku do Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

Termín: 31. mája 2008
Zodpovedný: primátor mestaPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: