Číslo hlasovania: 8134
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu na zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných príjmov rozpočtu, kategória 200 – Nedaňové príjmy, položka 212 – Príjmy z vlastníctva, vymáhania pohľadávok za predošlé obdobie, o sumu 300 tis. Sk,

2. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 08, položka 642 – na vernostný príspevok občanom mesta – Vernostná karta, o sumu 300 tis. Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008,
2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: