Číslo hlasovania: 8135
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu na delegovanie zástupcov iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení do školských rád


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ deleguje

zástupcov iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole alebo v školskom zariadení nasledovne:

Materská škola Eötvösova 64,
Komárno
Mgr. Dagmar Tóthová
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno
Materská škola s vjm Ul. františkánov 20, KomárnoMgr. Tibor Jókai
Zväz maďarských pedagógov
na Slovensku
Materská škola s vjm Handlovská ul. 4,
Komárno
Mgr. Andrea Tóth
Základná škola s vjm Móra Jókaiho
Ul. mieru 2, Komárno
Materská škola Kapitánová ul. 29,
Komárno
Mgr. Katarína Pallyová
Základná škola Ul. pohraničná 9,
Komárno
Materská škola Ul. Komáromi Kacza 33, KomárnoAgáta Szigethiová
Základná škola s vjm Ul. práce 24, Komárno
Materská škola s vjm Ul. Komáromi Kacza 39, KomárnoRužena Grolmusová
Základná škola s vjm Ul. práce 24,
Komárno
Materská škola Mederčská ul. 38,
Komárno
Mgr. Dáša Szitásová
Základná škola Rozmarínová ul. 1,
Komárno
Materská škola Dlhá ul. 1,
Komárno – Nová Stráž
Mgr. Marta Kecskésová
Základná škola Rozmarínová ul. 1,
Komárno
Materská škola s vjm Dlhá ul. 1,
Komárno – Nová Stráž
Mgr. Mikuláš Hübsch
Základná škola s vjm Móra Jókaiho
Ul. mieru 2, Komárno
Materská škola Ul. mieru 16,
Komárno
Mgr. Zsuzsanna Čermák
Základná škola s vjm Móra Jókaiho
Ul. mieru 2, Komárno
Materská škola s vjm Vodná ul. 29,
Komárno
Andrea Pataky
Základná škola s vjm Ul. práce 24,
Komárno
Centrum voľného času
Rozmarínová ul. 2, Komárno
Eva Besztrová
Mestské kultúrne stredisko,
Komárno
Základná škola Rozmarínová ul. 1,
Komárno
Mgr. Stanislav Jiríček
Gymnázium Ľ.J. Šuleka,
Komárno
Základná škola Ul. pohraničná 9,
Komárno
Zlatica Libaiová
Materská škola Kapitánov ául. 29, Komárno
Základná škola Komenského ul. 3,
Komárno
Mgr. Helena Vicianová
Pedagogicko psychologická
poradňa, Komárno
Základná škola s vjm
Ul. práce 24, Komárno
RNDr. Ladislav Habán
Gymnázium s vjm H. Selyeho,
Komárno
Základná škola s vjm Eötvösova ul. 39, KomárnoPaedDr. Adriana Farkas
Gymnázium s vjm H. Selyeho,
Komárno
Základná škola s vjm Móra Jókaiho,
Ul. mieru 2, Komárno
Anna Vargová
Mestské kultúrne stredisko
Komárno
Základná umelecká škola
Letná ul. 12, Komárno
Mgr. Tibor Jókai
Zväz maďarských pedagógov
na Slovensku

 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripraviť delegačné listy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zabezpečiť doručenie oznámenia o delegovaní zástupcov iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole alebo v školskom zariadení.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: