Číslo hlasovania: 8136
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu na riešenie niektorých otázok súvisiacich s rekultiváciou skládky odpadov „MADZAGOŠ“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku, vedeného na LV 6508 v k.ú. Komárno ako p.č. 10481 o výmere 9185 m2, ostatná plocha, a pozemku p.č. 10480/1 o výmere 26406 m2, vodná plocha, so Slovenským pozemkovým fondom, IČO: 17335345, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 35/B, za účelom rekultivácie skládky TKO „Magzagos“ v súlade s platnou legislatívou a projektovou dokumentáciou vypracovanou HYDROPROMPT Komárno pod číslom zákazky 306525-09-0011, na dobu určitú t.j. na 10 rokov, za nasledovných podmienok:

- po uplynutí doby výpožičky pozemky budú vrátené vypožičiavateľovi,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o schválení uznesenia podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: