Číslo hlasovania: 814
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k zmene rozpočtu na plnenie uznesenia MZ č. 423/2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe uznesenia MZ č. 423/2004 zo dňa 7.4.2004 o príspevok pre Stredisko služieb škole na rok 2004 na strane bežných výdavkov vo výške 2.000 tis. Sk z rezervného fondu mesta Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: