Číslo hlasovania: 815
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k schváleniu dodatku č. 3 k Zmluve o ukladaní odpadu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

dodatok č. 3 k Zmluve o ukladaní odpadu, uzavretej v zmysle § 262 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Mestom Komárno a REKO, spol. s r.o..

B) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

podpísa Dodatok č. 3 k Zmluve o ukladaní odpadu (tvorí prílohu uznesenia).
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: