Číslo hlasovania: 816
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 215 m2 z p.č. 364/1, zastavaná plocha v k.ú. Komárno pre P. G. – MPB, bytom Iža, Hlavná 42, IČO: 11 901 705.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: