Číslo hlasovania: 817
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k odpredaju nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj budovy, bývalého MNV Nová Stráž so súp. č. 101 nachádzajúcej sa na p.č. 23/8 v celosti, odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Komárno v podiele 30/36 k celku pozemku p.č. 23/8 o výmere 526 m2, zastavaná plocha a odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Komárno v podiele 30/36 pozemku p.č. 23/1 o výmere 485 m2, záhrada v k.ú. Nová Stráž za dvojnásobok ceny znaleckého ocenenia T. Sz. č. 109/2004, t.j. 852.380,- Sk pre P. N. s tým, že kupujúci prevezme povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy č. 262/94-MPO zo dňa 13.07.1994 vrátane jej dodatkov uzatvorenej na dobu neurčitú a na základe nájomnej zmluvy č. 456/93-MPO zo dňa 01.12.1993 vrátane jej dodatkov na dobu neurčitú uzatvorených medzi mestom Komárno ako prenajímateľom a Slovenskými telekomunikáciami š.p. Bratislava ako nájomcom, za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

termín: 15 dní od prijatia uznesenia
zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

termín: 30 dní od obdržania odpovede kupujúceho
zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria

   Proti:
MUDr. Anton Marek  Frigyes Gogola

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: