Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Odkúpeniu ubytovne HYDROSTAV a.s. na Ul. Jána Tubu č. 22


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

prejednanie odkúpenia ubytovne Hydrostavu na Ul. Jána Tubu č. 22 v Komárne na základe ponuky Hydrostav a.s. v Bratislave po zistení technického stavu objektu na júnovom zasadnutí MZ. Materiál predloži do MsZ po prejednaní vo Finančnej komisii i v Komisii pre otázky sociálne, zdravotné a bytové MZ v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép PaedDr. Štefan Bende Ing. Gábor Cséplő
RNDr. Géza Nagy MUDr. Peter Tóth  Helena Belokosztolszká Ing. Péter Bábi
 Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza
PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:
JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Békési

   Zdržali sa:
 Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl

   Nehlasovali: