Číslo hlasovania: 820
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena práva prechodu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva v k.ú. Komárno k nehnuteľností p.č. 585 podľa geometrického plánu č. 36539651-102/2003 nasledovne:

s finančným vysporiadaním tak, že za podiel mesta Komárno

2. zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a motorovým vozidlom pre všetkých budúcich vlastníkov p.č. 585/1 a p.č. 585/2 cez p.č. 584/1 s hodnotou vecného bremena 2.000,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia a vyzvať žiadateľov na zaplatenie čiastky v zmysle bodu A/ uznesenia v lehote 30 dní od doručenia oznámenia:

2. v oznámení súčasne vyzvať žiadateľov na predloženie zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ uznesenia v lehote 30 dní od doručenia oznámenia.

Termín : 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: