Číslo hlasovania: 822
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 380m2 z p.č. 5927/1, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre V. Sz. a manželku S. Sz., nakoľko pozemok treba zachovať ako verejnú zeleň.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: