Číslo hlasovania: 824
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemkov o pôdorysnej ploche 47,80 m2 nasledovne: časť pozemku o výmere 26,70 m2 z p.č. 7051/318 o výmere 760 m2 ostatná plocha, časť pozemku o výmere 8,40 m2 z p.č. 7051/319 o výmere 311 m2, zastavaná plocha, časť pozemku o výmere 12,70 m2 z p.č. 7051/320 o výmere 263 m2 ostatná plocha za účelom vybudovania spevnenej komunikácie a časť pozemku o pôdorysnej ploche 13,80 m2 z p.č. 7051/318 o výmere 760 m2, ostatná plocha za účelom vybudovania chodníka v k.ú. Komárno, za účelom zabezpečenia vstupu z Ul. gen. Klapku k plánovanej administratívnej budove pre INFORMA a.s. Komárno, so sídlom Petőfiho 7, Komárno, na dobu 5 rokov s tým, že vybudovaná príjazdová komunikácia po uplynutí doby výpožičky bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva mesta Komárno, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

termín: 30 dní od prijatia uznesenia
zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovane a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

termín: 30 dní od obdržania odpovede vypožičiavateľa
zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: