Číslo hlasovania: 825
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 48 m2 z p.č. 2942/1, ostatná plocha v k.ú. Komárno, za cenu päťnásobku BDÚ t.j. 5.540,- Sk/m2 pre KOMIMPEX Co. export-import, spol. s r.o., sídlom Ul. bisk. Királya 3065, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

termín: 15 dní od prijatia uznesenia
zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: