Číslo hlasovania: 826
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k odpredaju nehnuteľností


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 1733/34 o výmere 400 m2, zastavaná plocha a pozemku p.č. 1733/62 o výmere 200 m2, záhrada v k.ú. Nová Stráž, v zmysle VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov za cenu 112,- Sk/m2, pre H. S. , za podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

termín: 15 dní od prijatia uznesenia
zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

termín: 30 dní od obdržania odpovede kupujúcej
zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: