Číslo hlasovania: 827
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k žiadosti o vydanie súhlasu k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníctva k pozemkom


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vydanie súhlasu mesta Komárno k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníctva k pozemku p.č. 3200 o výmere 404 m2, záhrada a k pozemku p.č. 3201 o výmere 1348 m2, záhrada v k.ú. Komárno, ktoré sú vedené na Správe katastra v Komárne na LV č. 2804, ako vlastníctvo A. K. a manželky V.r, ktorí sú osobami združujúcimi sa na neznámom mieste, v prospech I. D. a manželky J..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vydanie súhlasu v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: