Číslo hlasovania: 828
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 2936 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a časti pozemku o výmere 368m2 z p.č. 2935 o výmere 196 m2, ostatná plocha, časti pozemku o výmere 215 m2, z p.č. 364/1, zastavaná plocha v k.ú. Komárno, pre I. P..




Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: