Číslo hlasovania: 829
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna čas k vydaniu súhlasu na prenájom nebytového priestoru tretej osobe


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

vydanie písomného súhlasu mesta Komárno pre Cirkevnú materskú školu, základnú školu a gymnázium MARIANUM v Komárne k prenájmu nebytového priestoru (telocvičňa) tretej osobe, ktoré prenajíma od mesta Komárno v zmysle nájomnej zmluvy č. 556/OSM/2003 zo a 15.01.2004 na dobu určitú d 31.01.2005.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:
Ing. István Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: