Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre Š. F. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
2. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre T. P. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
3. zrušenie uznesenia č. 462/2001 - A/4 - z dôvodu že E. B. zaplatila nedoplatok na nájomnom a za služby spojené s užívaním bytu na adrese Sústružnícka 18/16.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre E. B. na byt na adrese Sústružnícka ul. 18/16 na dobu určitú: jeden rok

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre Š. F.

T: priebežne
Z: K. B.

2. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre T. P.

T: priebežne
Z: K. B.

3. uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt na Ul. sústružnícka č. 18/16 s E. B. podľa uvedených podmienok

T: 15.6.2001
Z: K. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss  Mária Hutter
Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas  Anton Andrássy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy
PhDr. János Kovács RNDr. Géza Nagy Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl
Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Vörösová
Ing. Peter Békési  Helena Belokosztolszká

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 83 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre Š. F. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
2. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre T. P. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
3. zrušenie uznesenia č. 462/2001 - A/4 - z dôvodu že E. B. zaplatila nedoplatok na nájomnom a za služby spojené s užívaním bytu na adrese Sústružnícka 18/16.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre E. B. na byt na adrese Sústružnícka ul. 18/16 na dobu určitú: jeden rok

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre Š. F.

T: priebežne
Z: K. B.

2. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre T. P.

T: priebežne
Z: K. B.

3. uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt na Ul. sústružnícka č. 18/16 s E. B. podľa uvedených podmienok

T: 15.6.2001
Z: K. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
 Anton Andrássy PhDr. János Kovács  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Langschadl
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  Helena Belokosztolszká  Mária Hajabácsová
MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Ludovít Horváth

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 83 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre Š. F. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
2. pridelenie 2-izbového mestského bytu pre T. P. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č.2/1999 v znení VZN č.6/1999 § 3 na dobu určitú: jeden rok
3. zrušenie uznesenia č. 462/2001 - A/4 - z dôvodu že E. B. zaplatila nedoplatok na nájomnom a za služby spojené s užívaním bytu na adrese Sústružnícka 18/16.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre E. B. na byt na adrese Sústružnícka ul. 18/16 na dobu určitú: jeden rok

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre Š. F.

T: priebežne
Z: K. B.

2. po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre T. P.

T: priebežne
Z: K. B.

3. uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt na Ul. sústružnícka č. 18/16 s E. B. podľa uvedených podmienok

T: 15.6.2001
Z: K. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová Ing. László Stubendek  Anton Andrássy
MVDr. Alexander Galgóczy  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Békési
Ing. László Győrfy  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
 Helena Belokosztolszká MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó  Mária Hutter
 Mihály Kiss PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: