Číslo hlasovania: 830
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas k vydaniu nehnutežností


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vydanie nehnutežností nachádzajúcich sa v k.ú. Komárno, kaplnka so súp. č. 1035 na p.č. 1905 a pozemok p.č. 1905, zastavaná plocha o výmere 66 m2, na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Komárne, č.j. 8C 26/96 – 157 zo dňa 03.02.2004 pre Rímsko-katolícku cirkev – farský úrad Komárno, Palatínova 11, Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupitežstva a návrhu dohody o vydaniu nehnutežností.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: