Číslo hlasovania: 831
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k odpredaju nebytového priestoru


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so súp. č. 1076 na p.č. 2025/1 v podiele 2250/51053 k celku, a odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemkov – p.č. 2025/1 o výmere 814 m2, zastavaná plocha, p.č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavaná plocha v podiele 2250/51053 k celku v k.ú. Komárno za cenu 102.380,- Sk pre P. P. a manželku A. P. , za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede kupujúcich
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: