Číslo hlasovania: 832
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – majetkoprávna časť k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na nehnuteľností obytného domu od Ing. Edity Hudečkovej a Magdalény Končalovej


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností, v k.ú. Komárno, obytného domu na p.č.7252/1 so súp.č. 434, pozemku p.č. 7252/1 o výmere 264 m2, zastavaná plocha a obytného domu so súp.č. 435 na p.č. 7253/1, pozemku p.č. 7253/1 o výmere 254 m2, od E. H. 29 augusta 167/41, podiel 4/15 k celku za cenu 130.857,- Sk a od M. K. podiel 3/15 k celku za cenu 98.143,- Sk s celkovou cenou odkúpených podielov 229.000,- Sk za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede predávajúcich
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: