Číslo hlasovania: 84 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1) Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 32 500,- Sk
2) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote: 22 000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 5 až 6 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 32.500,- Sk.

Term.: do 31.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote 22.000,- Sk.

Term.: do 30.06.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1. Domov dôchodcov, Gabčíkovo, Športová 568/14 okr. Dunajská Streda na vylepšenie nepriaznivej finančnej situácie ich zariadenia,
2. Zväz mladých na Slovensku, 934 01 Levice, P.O.BOX 95, Základný kolektív Komárno na letný tábor.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő
Mgr. Imre Andruskó  Mihály Kiss  Mária Hutter JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Ing. László Győrfy
Ing. Peter Békési PhDr. János Kovács  Anton Andrássy  Mihály Mácza
RNDr. Géza Nagy  Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová
MVDr. Alexander Galgóczy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 84 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1) Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 32 500,- Sk
2) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote: 22 000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 5 až 6 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 32.500,- Sk.

Term.: do 31.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote 22.000,- Sk.

Term.: do 30.06.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1. Domov dôchodcov, Gabčíkovo, Športová 568/14 okr. Dunajská Streda na vylepšenie nepriaznivej finančnej situácie ich zariadenia,
2. Zväz mladých na Slovensku, 934 01 Levice, P.O.BOX 95, Základný kolektív Komárno na letný tábor.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
JUDr. Éva Hortai Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss
 Mária Hutter  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová
 Anton Andrássy Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési  Mária Vörösová
Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 84 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1) Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 32 500,- Sk
2) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote: 22 000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 5 až 6 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 32.500,- Sk.

Term.: do 31.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote 22.000,- Sk.

Term.: do 30.06.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1. Domov dôchodcov, Gabčíkovo, Športová 568/14 okr. Dunajská Streda na vylepšenie nepriaznivej finančnej situácie ich zariadenia,
2. Zväz mladých na Slovensku, 934 01 Levice, P.O.BOX 95, Základný kolektív Komárno na letný tábor.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó
MUDr. Anton Marek JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec
 Mária Vörösová  Anton Andrássy  Mihály Mácza Ing. László Győrfy
PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő
 Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy  Helena Belokosztolszká

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 84 - spresnenie Bod C1
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1) Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 32 500,- Sk
2) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote: 22 000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 5 až 6 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 32.500,- Sk.

Term.: do 31.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote 22.000,- Sk.

Term.: do 30.06.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1. Domov dôchodcov, Gabčíkovo, Športová 568/14 okr. Dunajská Streda na vylepšenie nepriaznivej finančnej situácie ich zariadenia,
2. Zväz mladých na Slovensku, 934 01 Levice, P.O.BOX 95, Základný kolektív Komárno na letný tábor.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PhDr. János Kovács  Helena Belokosztolszká MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó  Mária Hutter
 Anton Andrássy JUDr. Éva Hortai PaedDr. Štefan Bende RNDr. Géza Nagy
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Kiss  Mihály Mácza
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 84 - spresnenie Bod C2
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1) Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho ul. 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške: 32 500,- Sk
2) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote: 22 000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) uzatvoriť dohodu o stravovaní sociálne odkázaných občanov z mesta Komárna v počte 5 až 6 osôb s Teologickým inštitútom J. Calvina v Komárne a poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Teologický inštitút J. Calvina, Jókaiho 36, Komárno na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov v celkovej výške 32.500,- Sk.

Term.: do 31.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, Dunajská č. 11 na zakúpenie 1 ks resuscitačného modelu v hodnote 22.000,- Sk.

Term.: do 30.06.2001
Zodp.: prednosta MsÚ a Ing. Katarína Dubányová

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
1. Domov dôchodcov, Gabčíkovo, Športová 568/14 okr. Dunajská Streda na vylepšenie nepriaznivej finančnej situácie ich zariadenia,
2. Zväz mladých na Slovensku, 934 01 Levice, P.O.BOX 95, Základný kolektív Komárno na letný tábor.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Győrfy PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek  Mihály Mácza
 Anton Andrássy MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová Ing. Štefan Langschadl
PhDr. János Kovács  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai  Mária Hutter PaedDr. Štefan Bende
Ing. Štefan Zámbó  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Ludovít Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: