Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Návrhu na predaj voľných bytov v majetku Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1) vyhlásenie verejnej súťaže na predaj 4 izbového bytu na Ul. bubnovej č. 1/34 s vyvolávacou cenou bytu 307 899,- Sk;
2) cenu pozemku (spoluvlastníckeho podielu na pozemku pripadajúceho na byt na Ul. bubnovej č. 1/34) vo výške 165,- Sk/m2, t. j. z parc. č. 2878 výmeru 30, 23 m2 za cenu 4 988,- Sk celkom;

B) doporučuje

2 izbový byt na Ul. zváračskej č.22/12 blokovať pre Nadáciu J. Selyeho v Komárne.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. postupovať v zmysle schválených uznesení;
2. príjmy z predaja bytu formou verejnej súťaže uložiť na „Fond rozvoja bývania";

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Mária Hutter Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss
Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek MUDr. Tibor Baštrnák MVDr. Alexander Galgóczy  Anton Andrássy
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Vojtech Szabó Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács  Mária Vörösová

   Proti:
MUDr. Ludovít Horváth

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: