Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Návrhu na odpredaj bytu v rodinnom dome


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj bytu na základe schválených podmienok prevodu bytov v rodinných domoch v majetku mesta uzn. č. MsZ č. 384/A/1997 zo dňa 11. 09. 1997 v znení uznesenia MsZ č. 286/A/2000 zo dňa 14. 6. 2000 a v zmysle schváleného zoznamu uzn. MsZ č. 295/A/1997 zo dňa 21. 02. 1997 v rodinnom dome na Gombaiho ulici č. d. 21, súp. č. 126, parc. č. 1144/2, o výmere 423 m2, druh pozemku zast. plocha, v k. ú. Komárno,

pre J. J.

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom: 109 348,80 Sk
cena pozemku zastav. domom stanovená znal. posudkom: 24 038,10 Sk
Spolu cena: 133 386,90 Sk
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Mária Hutter Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Langschadl  Mihály Kiss
PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó
MVDr. Alexander Galgóczy  Helena Belokosztolszká Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Bábi
MUDr. Anton Marek  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák
 Mihály Mácza  Anton Andrássy PhDr. János Kovács RNDr. Géza Nagy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: