Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) súhlasí

s umiestnením pamätnej tabule Béni Egressyho v Ul. jazernej na budove Obchodného domu ISTER.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vyda potrebné povolenia k umiestneniu.

Termín: 15. jún 2001
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. Gábor Cséplő MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník
 Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza  Anton Andrássy
 Mária Vörösová Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó
Ing. Peter Takács  Mária Hutter PhDr. János Kovács  Mihály Kiss
PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas Ing. Péter Bábi PhDr. Éva Dohnanec
Ing. László Stubendek Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: