Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod Aa
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza  Mária Vörösová
Ing. Peter Békési Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Helena Belokosztolszká
Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács
 Mária Hutter  Mihály Kiss PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod Ab
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács JUDr. Éva Hortai  Mihály Kiss
MVDr. Alexander Galgóczy  Helena Belokosztolszká RNDr. Géza Nagy PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hutter Ing. Peter Takács Ing. Gábor Cséplő
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy
 Mária Vörösová Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza Ing. László Győrfy
Ing. Peter Békési MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod Ac
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Helena Belokosztolszká MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy
Ing. Peter Békési Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza  Mária Vörösová MUDr. Ludovít Horváth
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek
JUDr. Éva Hortai PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő Ing. Vojtech Szabó
Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Takács

   Proti:
 Anton Andrássy  Mihály Kiss

   Zdržali sa:
 Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod Ad
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. Peter Békési Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Takács
 Mária Hutter MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
 Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Vörösová
MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas  Helena Belokosztolszká

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod Ae
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy
MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy  Mária Vörösová Ing. Peter Békési
MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy Ing. Vojtech Szabó
Ing. Peter Takács Mgr. Imre Andruskó  Mária Hutter  Mihály Kiss
Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai

   Proti:
PaedDr. Štefan Bende

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó Ing. László Stubendek Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy  Mária Vörösová Ing. Peter Békési
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
PhDr. János Kovács  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő MUDr. Ludovít Horváth
 Mihály Kiss  Mária Hutter Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 88 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí na základe žiadosti Okresného úradu v Komárne

s pozastavením prevádzky od 1.9.2001 a vyradenie zo siete predškolských zariadení od 01.09.2002

a) MŠ Zváračská;
b) MŠ Pevnostný rad I;
c) MŠ Palatínova;
d) MŠ Rozmarínova;
e) MŠ Lodná II;

B) berie na vedomie zmeny

a) MŠ Eötvösa 48; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom maďarským, počet tried 6;
b) MŠ Eötvösa 64; od 1.9.2001 MŠ s výchovným jazykom slovenským, počet tried 6;

C) konštatuje, že

podľa dislokácie priestorov MŠ OkÚ odborom školstva sa o zaškolenie detí z uvedených MŠ je postarané a všetky budovy bývalých MŠ budú patrične využité.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Mária Vörösová  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza
 Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende Ing. Gábor Cséplő PhDr. János Kovács
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Takács Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy

   Proti:
JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl  Attila Farkas  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó
 Mihály Kiss Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: