Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Predaženiu nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy č. 51/A/95 na časť pozemku z p.č. 1480 o výmere 10 m2 v k.ú. Komárno pre L. T. za 15 % z BDÚ, t.j. 135,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende
 Mihály Mácza Ing. Peter Békési MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Vörösová
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Langschadl  Peter Hamran
 Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó Ing. Péter Bábi MUDr. Anton Marek
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: